1.8.5

Sat Jan 30 03:25:41 UTC 20166587sentry-1.8.5.pom
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201640sentry-1.8.5.jar.sha1
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201632sentry-1.8.5.pom.md5
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201686647sentry-1.8.5.jar
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201632sentry-1.8.5.jar.md5
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201640sentry-1.8.5.pom.sha1